1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi;
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) niekaralność w zakresie zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1440.);
6) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
7) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
8) kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;
9) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;
10) nieposzlakowana opinia.

 

Termin składania ofert: 14 października 2020 r.

Szczegółowe informacje dostępne na: https://bip.malopolska.pl/ugt,m,332224,naborykonkursy.html