Nabór na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka „Maluszek” w Woli Rzędzińskiej

1. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie; 2) wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi; 3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 5) niekaralność w zakresie zakazu pełnienia […]