Na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.08.2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2019 r., poz. 1661), zwanych dalej rozporządzeniem, do konkursu może przystąpić osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym

Szczegółowe informacje – BIP Urzędu Gminy Tarnów

 

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu.

Komisja konkursowa powołana przez Zarządzeniem Wójta Gminy Tarnów Nr VIII/164/2020 z dnia 9 września 2020 r. – powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyr Szkoły Podstawowej im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Tarnów Nr VIII/165/2020 z dnia 15 września 2020 r. -zatwierdzenie konkursu na stanowisko dyr Szkoły Podstawowej im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu.
Komisja wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu w osobie: Anny Filar.